Opis projektu

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu i Centrum Integracji Europejskiej UAM w Poznaniu realizują projekt rozwoju potencjału dydaktycznego Wydziału w latach 2009-2014.

Zgodnie z założeniami tzw. odnowionej Strategii Lizbońskiej, uczelnie powinny być zdolne do wprowadzenia zmian do swoich programów nauczania i programów badawczych, aby wykorzystać nowe możliwości w istniejących dziedzinach oraz powstających nowych kierunkach badań naukowych, a także dostosować pogramy i sposoby kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt: M. Latosińska
Projekt plakatu: M. Latosińska
Oferta dydaktyczna Wydziału Fizyki UAM jest dostosowywana m.in. do strategicznych założeń Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedcznego, jego unikatowej infrastruktury oraz do założeń "Programu rozwoju badań i dydaktyki UAM dla Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego", zatwierdzonego przez Rektora UAM w dniu 22 grudnia 2008 roku. W związku tym, w 2010 roku uruchomione zostały Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w obszarze nanonauki i nanotechnologii zorientowane na zastosowania bio-medyczne. W ramach projektu realizowane są unikatowe studia "Techniczne Zastosowania Internetu" prowadzone przez 3 uczelnie: UAM, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Przyrodniczy oraz firmę Telcordia. Utworzone zostały także tzw. bloki prorozwojowe na wybranych kierunkach studiów, kształcące nowe umiejętności i pozwalające zwiększyć zatrudnialność absolwentów Wydziału. Wydział dostosował ponadto swoje zasoby biblioteczne do potrzeb osób słabo widzących i niedowidzących. Projekt wspiera kadrę akademicką Wydziału poprzez ofertę stypendialną dla młodych doktorów i profesorów wizytujących oraz dofinansowanie wyjazdów kadry do ośrodków naukowych w Europie i na świecie tzw. staże naukowe i dydaktyczne oraz wizyty studyjne. Uruchomiono także Studium Nowoczesnej Metodyki Kształcenia, w ramach którego pracownicy dydaktyczni naszego Wydziału mają możliwość specjalistycznego przeszkolenia się w zakresie innowacyjnych metod kształcenia. W ramach projektu zostanie także zwiększony udział Wydziału w kształceniu ustawicznym poprzez realizację kursu akademickiego z optyki i optometrii, nakierowanego na podnoszenie kompetencji pracowników tej branży.

Cel projektu: wdrożenie programu rozwojowego Wydziału Fizyki UAM (2009-2014) Działania zaplanowane w ramach projektu wykraczają poza dotychczasowa praktykę stosowaną na Wydziale Fizyki, przede wszystkim w zakresie skali oraz jakości zastosowanych metod. Wartość dodana projektu zostanie uzyskana dzięki kompleksowości zadań i powiązaniu ich z realizacją projektu inwestycyjnego "Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne" (PO IŚ).

Cele szczegółowe:
 1. Rewitalizacja oferty dydaktycznej Wydziału: nowe kierunki studiów i specjalności oraz modyfikacja programów kształcenia.
  • Kierunek unikatowy "Techniczne Zastosowania Internetu"
  • Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w obszarze nanonauki i nanotechnologii zorientowane na zastosowania bio-medyczne
  • Specjalność nanobiomedyczna na kierunku biofizyka
  • Bloki proinnowacyjne i prorozwojowe dla studentów studiów I i II stopnia
  • Dostosowanie zasobów Bibliotek Wydziałowej do potrzeb osób słabowidzących i niedowidzących
 2. Wzmocnienie kompetencji kadry dydaktycznej.
  • Studium Nowoczesnej Metodyki Kształcenia
 3. Zwiększenie mobilności kadry naukowej Wydziału oraz wzmocnienie współpracy
  z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.
  • Wizyty studyjne i staże w innowacyjnych ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.
  • Stypendia naukowe dla profesorów wizytujących.
 4. Zwiększenie udziału Wydziału Fizyki w kształceniu ustawicznym w regionie.
  • Specjalistyczny kurs akademicki z zakresu optyki okularowej i optometrii.